Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwiecista Małopolska

Kwiecista Małopolska

W 2020 roku w Ogrodzie Botanicznym kontynuowano prace związane z promocją rodzimych roślin kwietnych w krajobrazie Małopolski.

Obszary wiejskie stanowią ponad 93% powierzchni kraju i są zamieszkałe przez blisko 40% ludności Polski (GUS 2016). W ostatnich kilku dekadach, ze względu na przemiany społeczno-polityczne, krajobraz obszarów wiejskich uległ bardzo silnym zmianom. Do konsekwencji tych przemian należy między innymi zanik tradycyjnych form użytkowania gruntów (uprawa roli, użytkowanie kośne i pasterskie), co generuje zmiany w krajobrazie oraz bezpośrednio wpływa na stan środowiska przyrodniczego, w tym obniżenie bioróżnorodności flory i fauny. 
Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom pilne jest podjęcie działań mających na celu ochronę zachowanego jeszcze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów wiejskich. Jednym z działań wpisujących się w ten cel jest proponowany tu program poprawy kwiecistości małopolski poprzez jej odnowę i racjonalne kształtowanie na terenach zagospodarowanych. Obejmuje on stworzenie listy roślin kwietnych Małopolski z uwzględnieniem regionalizacji geobotanicznej oraz opracowanie zaleceń do ich uprawy i utrzymania w obrębie użytków kwietnych. Do celów programu dokonano selekcji naturalnych i rodzimych składników szaty roślinnej i wytypowano gatunki charakterystyczne i atrakcyjne wizualnie, łatwe do rozmnażania i utrzymania, zwykle wieloletnie i posiadające długi okres wegetacji. Wprowadzenie ich na siedliska typu: trawniki, pobocza, miedze, okrajki i zadrzewienia, skarpy czy tarasy wniesie następujące, spodziewane korzyści:

  • zwiększenie różnorodności gatunkowej flory i fauny,
  • zwiększenie stanu wiedzy społeczeństwa w kwestii zagrożenia i konieczności ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków flory i fauny
  • utrzymanie lub zwiększenie walorów krajobrazowych terenów wiejskich,
  • przywrócenie tradycyjnego użytkowania dziko rosnących roślin,
  • zwiększenie możliwości rozwoju produktów lokalnych poprzez zastosowanie lokalnych roślin użytkowych,
  • zwiększenie możliwości rozwoju ekoturystyki na terenach wiejskich,
  • poprawa stanu siedlisk pszczół i owadów zapylających.