Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Położenie i Klimat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Położenie i Klimat

Położenie geograficzne

szerokość 50004'N, długość 19058'E; wysokość 201 - 208 m n.p.m.
Usytuowanie administracyjne: województwo małopolskie
Powierzchnia: 9,6 ha

Klimat

Średnia temperatura wynosi ok. 8,5 st. C (wahania od 5,5 do 9,9 st. C), minimalna osiągała - 33,1 st. C, zaś maksymalna 37,4 st. C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (ok. - 3 st. C), najcieplejszym - lipiec (ok. 18 st. C). Zima trwa przeciętnie ok. 70 dni, a okres intensywnych procesów rozwoju roślin ok. 165 dni. Okres bezprzymrozkowy wynosi ok. 155 dni. Średnie roczne opady wynoszą ok. 715 mm, zaś wahania w poszczególnych latach sięgają od 420 do ponad 900 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 35 do 114. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie

Położenie

Ogród położony jest na dawnych terasach rzeki Wisły, obecnie oddalonej o ok. 1,5 km na płd. Północna część Ogrodu leży na terasie wyższej, zaś południowa - na terasie zalewowej. Morfologia terenu zmieniona jest nieznacznie przez nasypy, obmurowania i wykopy.

Podłoże geologiczne

Na terasie wyższej panują czwartorzędowe piaski i żwiry fluwioglacjalne, miejscami z wkładkami organicznymi (torfy); na terasie niższej osady aluwialne o różnym charakterze (piaski, żwiry, namuły), również lokalnie ze śladami zatorfienia. Poziom wodonośny aktualnie przebiega na głębokości od ok. 6 m w części płn. do ok. 3 m w części płd. Został znacznie obniżony (o ok. 3 m) wskutek prac budowlanych w okolicy. Wahania poziomu wód gruntowych wynoszą ok. 1 m.

Gleby

Oryginalnie występowały tu gleby płowe lub częściowo brunatne (cambisole), wykształcone z utworów fluwioglacjalnych, oraz czarne ziemie lub mady (hydrosole), wykształcone z utworów aluwialnych. Obecnie na przeważającej powierzchni mają one charakter gleb ogrodniczych (hortisoli).